Worden Europeanen weer baas over hun eigen data?

Het Europees Parlement (© European Union 2017)

Bespiedeconomie

AVG

ePrivacy

Het vrije internet

Evelyn Austin van Bits of Freedom (foto: Maarten Tromp) | Het boek van Shoshana Zuboff

Macht van platforms

Algoritmes

Overheidsspionage

Er valt wat te kiezen

Wie wil wat?

--

--

Maeve Kevyn Levie (they/them) is a freelance journalist based in Berlin. | Recent publications and contact info: https://maeve.berlin

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store