Vijf jaar Markthal: van versmarkt naar vreetschuur

  • Op 1 oktober is de Markthal in Rotterdam jarig. In vijf jaar is het markante gebouw uitgegroeid tot een prominente eyecatcher.
  • Het concept is in vijf jaar tijd verschoven van versmarkt voor Rotterdammers naar een toeristentrekker van internationale allure.
  • Dat is althans het verhaal dat de marketingmachine van Rotterdam voorspiegelt.
  • In de Markthal zit 200 euro publiek geld voor elke Rotterdammer. Het is een schoolvoorbeeld van een bestuurlijk en financieel risicovol project.
  • Vorige week dinsdag bracht de Rekenkamer van Rotterdam een rapport naar buiten, waaruit bleek dat de risico’s die de gemeente met de Markthal nam, niet op zichzelf staan.
  • Is de Markthal het waard geweest? Follow the Money ging op zoek naar de cijfers achter de voors en tegens.
  • Voor dit verhaal sprak Follow the Money met twintig voormalige en huidige betrokkenen: politici, bestuurders, experts, ondernemers en beleggers. Daarnaast werd een beroep gedaan op beleidsstukken, rapporten en eerder verschenen publicaties over de Markthal.

--

--

--

Maeve Kevyn Levie (they/them) is a freelance journalist based in Berlin. | Recent publications and contact info: https://maeve.berlin

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Maeve Levie

Maeve Levie

Maeve Kevyn Levie (they/them) is a freelance journalist based in Berlin. | Recent publications and contact info: https://maeve.berlin

More from Medium

Contesting Zionist identity claims

Remarks made by Workers Circle CEO Ann Toback at the 57th Anniversary of the Selma to Montgomery…

The Waveform Issue 23 — — Dopesick

A Cautious Look at Cancel Culture: Defunding the Police

Three leaders having a conversation in front of a Dymally Institute banner. Left to Right: Anthony Onwuegbuzia — Mervyn M. Dymally African American Political & Economic Institute, Jasmine Gates — Founder, New Black History Maker, and  Jarrod D. Benjamin, MBA — CEO, The Lead Firm.