Vijf jaar Markthal: van versmarkt naar vreetschuur

  • Het concept is in vijf jaar tijd verschoven van versmarkt voor Rotterdammers naar een toeristentrekker van internationale allure.
  • Dat is althans het verhaal dat de marketingmachine van Rotterdam voorspiegelt.
  • Vorige week dinsdag bracht de Rekenkamer van Rotterdam een rapport naar buiten, waaruit bleek dat de risico’s die de gemeente met de Markthal nam, niet op zichzelf staan.
  • Is de Markthal het waard geweest? Follow the Money ging op zoek naar de cijfers achter de voors en tegens.

--

--

Maeve Kevyn Levie (they/them) is a freelance journalist based in Berlin. | Recent publications and contact info: https://maeve.berlin

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Maeve Levie

Maeve Levie

Maeve Kevyn Levie (they/them) is a freelance journalist based in Berlin. | Recent publications and contact info: https://maeve.berlin