J.K. Rowling en de orde van de TERFs

Transgender personen zouden aan ‘waanvoorstellingen’ lijden en zelfs proberen om het feminisme ‘te koloniseren en ondermijnen’. Dat zeggen TERFs: zelfbenoemde ‘genderkritische feministen’. Waar komen hun ideeën vandaan, en hoe gevaarlijk zijn die?

Dit artikel verscheen op 12–06–2020 op OneWorld.nl

Foto: Rawpixel

Harry Potter-auteur J.K. Rowling haalde zich deze week de woede van een deel van het internet op de hals met berichten over geslacht en transgenderidentiteiten. Vijf vragen over transfobie onder zelfbenoemde feministen, en waarom hun ideeën schadelijk zijn.

Lees verder op OneWorld.nl >

--

--

Maeve Kevyn Levie (they/them) is a freelance journalist based in Berlin. | Recent publications and contact info: https://maeve.berlin

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Maeve Levie

Maeve Kevyn Levie (they/them) is a freelance journalist based in Berlin. | Recent publications and contact info: https://maeve.berlin