Iemand zijn die je zelf leuk vindt

Paars haar

Het besef dat ik geen man, of vrouw, hóef te zijn bracht me een enorme opluchting en troost. Ik kan en mag gewoon mens zijn (en ook ‘non-binair’ en specifiek ‘agender’, voor wie er woorden voor wil). Dat was een openbaring. Aan mensen die niet hetzelfde hebben doorgemaakt, is nauwelijks uit te leggen hoe krachtig en fundamenteel dat gevoel is. En – al is dat nog in ontwikkeling – wat het doet voor je zelfbeeld en zelfvertrouwen om iemand te zijn die je wél wilt zijn.

Niet meer onzichtbaar

Waar ik zelf mee moest leren omgaan, is dat ik deze zomer plotseling stopte onzichtbaar te zijn. Er niet meer passabel als cis-hetero-man uitzien – op zichzelf al best spannend – maakt je voor mannen object: iets dat bestaat om iets van te vinden. Sommigen kijken of ze water zien branden, anderen sissen of werpen agressieve blikken. Het is niets vergeleken bij wat vrouwen altijd kunnen verwachten, of bij wat trans personen overal ter wereld dagelijks overkomt. Het is wel wennen.

Nieuw begin

Ik ben heel goed in op eigen benen staan, en in mezelf steeds opnieuw uitvinden als dat nodig is. Dat deed ik toen ik afstand nam van mijn jeugd, toen ik uiteindelijk uit een zware depressie kwam, en door de nieuwe stappen die ik de afgelopen jaren durfde te zetten. Aan dat inzicht houd ik mij ook nu vast, in een om meerdere redenen turbulente periode. En ik denk dat de Kevyn die ik in 2019 uitvind wel eens sterker kan staan dan ooit.

Dit staat op mijn arm. De laatste dikke lijn staat voor 2019.

--

--

Maeve Kevyn Levie (they/them) is a freelance journalist based in Berlin. | Recent publications and contact info: https://maeve.berlin

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Maeve Levie

Maeve Levie

Maeve Kevyn Levie (they/them) is a freelance journalist based in Berlin. | Recent publications and contact info: https://maeve.berlin